Loading...

TELBIAL

Zakład Budownictwa Liniowego

Ogólne informacje o firmie

Zakład Budownictwa Liniowego TELBIAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 537-10-06-809
REGON: 030126723
Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr.0000113082
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 134
Rok złożenia spółki: 1995
Prezes Zarządu: Waldemar Lasiecki
Kierownik robót liniowych: Krzysztof Wójcik
Kierownik prac bezwykopowych: Edmund Zgorzałek
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł.

Osiągnięcia

Nasze osiągnięcia były możliwe za sprawą doświadczonej i wyszkolonej załogi, wysokiego umaszynowienia oraz innowacyjnego podejścia do branży telekomunikacyjnej. Z czasem działalność spółki Telbial znacznie wykroczyła poza tę branżę. Na stałe współpracujemy z firmami budującymi wodociągi, kanalizacje sanitarne, sieci gazowe i energetyczne. Telbial Sp. z o.o. świadczy również usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Osiągnięcia →

Usługi

Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa linii optotelekomunikacyjnych i standardowych linii kablowych  przy zastosowaniu nowoczesnych metod budowy oraz wykonuje przewierty sterowane pod drogami, rzekami, torami, terenami o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej.

Historia

Historia firmy sięga 1987 roku. Jesteśmy prekursorami nowoczesnych technologii bezwykopowych. Już w pierwszej połowie lat 90-tych zaczęliśmy wykorzystywać technikę HDD (Horizontal Directional Drilling) — do tej pory, w Polsce nie funkcjonowały przedsiębiorstwa instalujące tymi metodami.


Oferta

Mikrokanalizacja
Mikrokanalizacja upraszcza sposób realizacji odgałęzienia światłowodu w punktach, w których chcemy przyłączyć np. kolejny budynek. Tradycyjna kanalizacja w tym miejscu wymaga umieszczenia studni kablowej, przecięcia kabla, wykonania w mufie spawów termicznych zarówno dla odgałęzionych włókien, jak i tych, które będą prowadzone „przelotowo”. To generuje straty optyczne w torze oraz dodatkowe koszty wykonania takich prac. Dzięki mikrokanalizacji z pakietu mikrorurek „wyciągamy” tylko tę, która ma trafić do danego punktu.
Budowa nowoczesnych sieci dostępu do Internetu FTTH
FTTH (Fiber to the home) to łącze światłowodowe doprowadzone do konkretnego gospodarstwa domowego. W chwili obecnej jest to najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Niewątpliwymi zaletami technologii FTTP są między innymi:
– duża żywotność technologii, nieograniczone przepustowości
– światłowody mogą zastąpić praktycznie każde okablowanie od UTP po kabel koncentryczny, dzięki czemu w jednym włóknie można przesyłać wiele usług
Najważniejszą zaletą jest to, że po drodze (pomiędzy serwerownią operatora, a mieszkaniem) nie ma żadnych urządzeń, które mogą ulec awarii np. brak prądu.
Telekomunikacja
Budownictwo telekomunikacyjne przewodowe jako gałąź szeroko pojmowanej łączności przeszła olbrzymie przeobrażenie, z tym że nie wszystko co uległo zmianom można przypisać samej telekomunikacji. Techniki montażu, pomiarów oraz zagadnień związanych z urządzeniami to spektakl podobny do tego, który obserwujemy w łączności radiowej i teleinformatyce. Również nasza firma bierze udział w postępie przez unowocześnianie zaplecza grup monterskich i pomiarowych i poprzez szkolenie kadry w nowych technikach przekazu po kablu. Ten kierunek jest niezbędny, ale i jednocześnie niewystarczający. Pamiętać trzeba, że nakłady związane z ułożeniem linii pod, czy nad ziemią mają decydujący wpływ na cenę, czas i jakość budowanego traktu. Tutaj rozwój wiąże się tylko w niewielkim stopniu ze stosowaniem innej armatury czy kabli; zmiany są przede wszystkim udziałem postępu w organizacji pracy, w konstrukcji maszyn. Trudno nazwać to rewolucją, ale znaczący ma to wpływ na obraz liniowych budów.
Dużą sprawność grup zadaniowych uzyskuje się przez połączenie nowoczesnych procedur z funkcjonalnymi maszynami. Funkcjonalność w tym przypadku jest pochodną różnorodności sprzętu. Wyniki z placu budowy naszej firmy są tego potwierdzeniem. Dynamiczny postęp prac przy jednoczesnym starannym wykonaniu osiągamy przez dopasowanie odpowiedniego sprzętu do charakterystyki „układki”.
Sterowane Przeciski Hydrauliczne
Metoda przecisku suchego z nawigacją radiometryczną charakterystyczną dla systemów wiertniczych. Działanie zestawu jest dwustopniowe.
W fazie pierwszej drąży się otwór bazowy ustalając w ten sposób linię przecisku, która uwzględni założenia wstępne przez weryfikowanie faktycznie napotkanych warunków w gruncie. Drążenie wykonuje się zestawem żerdzi z zamontowaną głowicą przeciskową w czole zestawu.
W drugiej fazie przeciska się rurę w kierunku odwrotnym, zmieniając głowicę na ekspander obciskający grunt. Ideologia konstrukcji zakłada wykonywanie przepustów z trajektorią prostoliniową, ale można wykonywać, choć z pewnymi ograniczeniami, również przejścia syfonowe. Maksymalizacja łuków zależy od spójności gruntu i zastosowanej sztywności żerdzi. Dużą skuteczność można założyć dla dystansu do 70 m i średnic do 200 mm.
Przeciskarki (TELBIAL dysponuje przeciskarką P-80 firmy Ditch Witch) przydatne są przy przekraczaniu traktów komunikacyjnych. Ważne jest przy tym małe pole pracy i wykorzystywanie zasady zagęszczania, co sprawdza się w warunkach miejskich. Podkreślić należy niewrażliwość na ujemne temperatury, co w przypadku „konkurencyjnych” technik płuczkowych ma duże znaczenie ograniczając wydajność ich w okresie zimowym.
Technologie bezwykopowe
Technologie wykorzystywane przez TELBIAL rozwijają się zgodnie z pojawiającymi się oczekiwaniami rynku. Są efektywne, bezpieczne dla ludzi i środowiska. Wszystkie urządzenia bazowe posiadają certyfikaty na znak „B”, park maszynowy jest systematycznie unowocześniany i modernizowany. Operatorzy sprzętu posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne. Zapleczem wiedzy teoretycznej są absolwenci i naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej i pracownicy laboratoriów badawczych firmy CETCO Poland.
Wiercenie horyzontalne
Budowa instalacji podziemnych, wiąże się między innymi z koniecznością przechodzenia pod różnego rodzaju fragmentami krajobrazu, metodami bezwykopowymi. Jedną ze skuteczniejszych technik tego typu są wiercenia horyzontalne. Stosowanie ich zostało wymuszone przez rozwój cywilizacji, głównie komunikacji oraz wzrost społecznej świadomości ekologicznej. Dzięki skuteczności metody, wzorem innych krajów również w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój tego rynku.
Horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne) metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykopu pod rury lub kable:

– Na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę.
– Gdy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych (ruchliwych szos, torów tramwajowych i kolejowych).
– Na terenach o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji.
– W przypadku przekraczania żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody.
– Podczas pokonywania gór i wzniesień.
– Podczas prowadzenia instalacji przez tereny, które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.

Zakres prac wykonywany przez Telbial technnologią przewiertów horyzontalnych:

– Budowa sieci wodociągowej
– Budowa sieci kanalizacji tłocznej
– Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej
– Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej
– Przejście pod drogami, rzekami, trakcją kolejową
– Przejście rurami osłonowymi dla potrzeb telekomunikacji i energetyki
– Przewierty w gruntach o każdej skali twardości

Zespół Wdrożeń i Realizacji Wierceń Poziomych wyłoniony jako oddzielna struktura z Zakładów TELBIAL bazuje na urządzeniach DITCH WITCH firmy Charles Works. We wszystkich przypadkach są to wiertnice do przewiertów horyzontalnych z serii JET TRACK (modele JT 440, JT 2720, JT 7020 oraz system skalny RS 8/60). Park maszynowy urządzeń wiertniczych jest tak zoptymalizowany, aby w pełni dopasować się do oczekiwań inwestorów.

Przeciski Pneumatyczne
Jedne z najwcześniej stosowanych metod budowy podziemnych rurociągów. Metoda przecisku pneumatycznego sprawdza się w wykonywaniu krótkich przejść pod ulicami i torowiskami.
Poziome wiercenia ślimakowe
Znajdują zastosowanie przy układaniu jednej strony obiektu, gdy priorytetem jest nienaruszalność powierzchni, pod którą wykonuje się otwór.

Partnerzy